Všeobecné podmínky

pro zajištění ubytování a jiných služeb cestovní agentury Česká pohoda

 

Všeobecné podmínky pro zajištění ubytování a jiných služeb

 

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem cestovní agentury Česká pohoda a účastníky rekreačních pobytů, zákazníky České pohody (dále jen zákazník). Uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do obchodního vztahu formou zprostředkování pobytů a služeb s touto činností spojených v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, jako jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník a další. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených  Všeobecných obchodních podmínkách České pohody a tyto jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

 

1. Vznik smluvního vztahu

 

Česká pohoda zprostředkovává rekreační pobyty a poskytuje služby s touto činností spojené. Smluvní vztah mezi Českou pohodou a zákazníkem vzniká na základě potvrzené objednávky pobytu Českou pohodou a úhrady zálohy zákazníkem. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s Českou pohodou smluvní vztah. Česká pohoda se zavazuje, že osobní data od zákazníků použije pouze pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů. Informace o zákaznících jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

 

2. Objednávky pobytů (kromě silvestrovských a skupinových pobytů)

 

Závazná objednávka pobytu má elektronickou podobu (formulář je k dispozici na webových stránkách České pohody). V objednávce s názvem objektu zákazník uvede termín, celkový počet osob (s upřesněním počtu a věku všech dětí), domácí zvíře (pouze v případě, že toto ubytovatel umožňuje), stravu a způsob platby. Dále uvede kontaktní údaje a tuto objednávku zákazník odešle do České pohody. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka  s těmito obchodními podmínkami - bez souhlasu nebude objednávka doručena. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle Česká pohoda zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu, které obsahuje přesné platební podmínky a pobyt rezervuje. Doba rezervace termínu bude také uvedena v potvrzení objednávky (obvykle je to 3 až 5 dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu.

Po obdržení zálohy Česká pohoda termín závazně objedná u ubytovatele. Česká pohoda také vystaví a zašle (obvykle mailem) na adresu zákazníka Ubytovací poukaz se všemi pokyny k nástupu. Ubytovací poukaz obsahuje název a kód objektu, přesný termín pobytu, počet ubytovaných osob, přesnou výši částky doplatku za pobyt, přesné kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje o pobytu, zejména o poplatcích na místě.

V případě fakturace právnické osobě se nepožaduje záloha, faktura se vystavuje na celkovou částku. Objekt je závazně rezervován a kontakty předány po úhradě faktury na účet České pohody.  Požadavek na úhradu pobytu fakturou je zákazník povinen označit již v objednávce pobytu a taktéž  uvést do objednávky kompletní fakturační údaje, na které má být faktura vystavena.

Plnění, které vyplývá ze zprostředkovatelského vztahu mezi Českou pohodou a zákazníkem, se považuje za poskytnuté okamžikem odeslání ubytovacího poukazu a kontaktu na ubytovatele. Většina ubytovatelů požaduje zaslání doplatku za pobyt předem, zejména pak na termíny hlavní sezóny. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena v ubytovacím poukazu. K doplatku může majitel vyzvat zákazníka maximálně 30 dnů před nástupem. Ubytovateli bude nejpozději při nástupu doplacena zákazníkem částka za celý pobyt, snížená o uhrazenou zálohu. U většiny objektů se na místě platí skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn někdy i otop, poplatek za psa, rekreační poplatek. Tento poplatek stanoví příslušná obec a je v rozmezí 8 – 20 Kč za osobu/noc (důchodci a děti do 18 let obvykle neplatí). Ubytovatelé též mohou požadovat při příjezdu složení vratné kauce (její výše je uvedena v ceníku příslušného objektu). Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pokud nedošlo k poškození majetku.

 

3. Objednávky silvestrovských a skupinových pobytů, vč. škol v přírodě

 

Po obdržení objednávky na jeden z výše uvedených pobytů, je tento Českou pohodou rezervován a zákazníkovi je zasláno potvrzení objednávky pobytu, které obsahuje přesné platební podmínky. Úhrada zálohy ve výši 50% je hrazena obvykle v rozmezí 3 - 5 dnů od potvrzení pobytu. Poté zákazník od České pohody obdrží potvrzení o přijaté částce (obvykle mailem). Po obdržení zálohy Česká pohoda termín závazně objedná u ubytovatele. Doplatek není u těchto pobytů hrazen na místě, ale ve lhůtě minimálně 30 dnů před nástupem na pobyt a to na účet České pohody. Po obdržení celé částky za pobyt bude vystaven a zaslán (obvykle mailem na adresu zákazníka) Ubytovací poukaz se všemi pokyny k nástupu.

 

4. Délka pobytů

 

Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle turnus sobota – sobota). V mimosezóně jsou možné kratší a víkendové pobyty. Převzetí objektu je v den nástupu na pobyt obvykle mezi 14. a 17. hodinou. Ukončení pobytu a předání objektu probíhá poslední den pobytu max. do 10 hodin,

pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

 

5. Zrušení pobytu (kromě silvestrovských a skupinových pobytů) ze strany zákazníka

 

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít výhradně písemnou formou a odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu nebo sdělení mailem do České pohody a ubytovateli. Při odstoupení od potvrzené objednávky (po úhradě zálohy) po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

více než 51 dnů před nástupem …………………………………… 30% z celkové ceny
50 – 15 dnů před nástupem…………………………………………… 50% z celkové ceny
14 – 8 dnů před nástupem …………………………………………… 80% z celkové ceny
7 – 0 dnů před nástupem a během pobytu …………………… 100% z celkové ceny

Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla již uskutečněna. Tento nárok vzniká zákazníkovi pouze v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity, prodej nemovitosti, havárie v objektu). V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, storno poplatky se neplatí. Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků u některé z pojišťoven pro případ, že byste museli pobyt z vážných důvodů zrušit.

 

6. Zrušení silvestrovských a skupinových pobytů ze strany zákazníka

 

Při odstoupení od potvrzené objednávky a po úhradě zálohy silvestrovského pobytu po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

více než 60 dnů před nástupem ……………………………… bez stornopoplatku
59 - 30 dnů před nástupem……………………………………… 50% z celkové ceny
29 – 14 dnů před nástupem……………………………………… 75% z celkové ceny
13 – 7 dnů před nástupem ……………………………………… 90% z celkové ceny
7 – 0 dnů před nástupem a během pobytu…………………100% z celkové ceny

Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla již uskutečněna. Tento nárok vzniká zákazníkovi pouze v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity, prodej nemovitosti, havárie v objektu). V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, storno poplatky se neplatí. Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků u některé z pojišťoven pro případ, že byste museli pobyt z vážných důvodů zrušit.

 

7. Zrušení pobytu ze strany České pohody nebo ubytovatele

 

Ke zrušení pobytu ze strany České pohody nebo ubytovatele může dojít v závažných případech, kdy není možno zajistit pobyt v důsledku událostí, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat (například živelné pohromy, katastrofy, havárie v objektu, prodej objektu a jiné nenadálé události). V takovém případě nabídne Česká pohoda zákazníkovi náhradní adekvátní pobyt. V případě, že zákazník náhradní pobyt odmítne, bude mu vrácena zpět záloha do 7 dnů. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinen oznámit České pohodě. V případě, že počet ubytovaných osob (zvířat) přesáhne na místě počet uvedený v objednávce, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt bez náhrady. Ubytovatel má možnost se zákazníkem sjednat dodržování ubytovacího řádu daného objektu, který může být součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a zákazníkem před nástupem na pobyt a zákazník je v takovém případě povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.

 

8. Pojištění pobytů

 

Česká pohoda nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Česká pohoda nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby způsobené zákazníkovi během pobytu. Pojištění osob a rekreačních objektů včetně inventáře není součástí ceny za ubytování. Česká pohoda doporučuje zákazníkovi uzavřít vhodné pojištění (zejména storno z důvodu nemoci) u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu.

 

9. Reklamace

 

Zákazník má právo na reklamaci, pokud objednané služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u ubytovatele (majitel nebo správce objektu) v místě pobytu. Reklamace musí být uplatněna písemně – formou protokolu s podpisem majitele objektu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, tyto fotografie mají pouze informativní charakter. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb tak, jak je uvedeno v prezentaci daného objektu na www.ceskapohoda.cz

Informace v prezentaci jsou převzaté z dotazníku, tedy informací poskytnutých ubytovatelem.  Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava.  Pokud se ubytovateli oznámené nedostatky a závady, které opravňují zákazníka k reklamaci, nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev.  Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u České pohody.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4.2013 a jsou závazné jak pro Českou pohodu, tak pro zákazníka. Zákazník stvrzuje souhlasem na objednávce pobytu a dále zasláním zálohy na účet České pohody, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi. 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali pečlivému prostudování.

 

Přejeme všem příjemný a pohodový pobyt s Českou pohodou!


 

Všechna práva vyhrazena © Česká pohoda - www.ceskapohoda.cz