ČESKÁ POHODA - chaty a chalupy k pronajmutí Cestovní agentura českého venkova - pohodová dovolená v Čechách a na Moravě
tel. 241 402 222 - po-pá 10 - 16 hod., mobil 777 048 638, 606 264 365 - po-ne 9 - 20 hod.
Hlavní strana Všeobecné podmínky O nás Kontakt Nabídněte svůj objekt

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů (dále jen "všeobecné podmínky") upravují vztah mezi cestovní agenturou Česká pohoda (dále jen "Česká pohoda") a účastníky rekreačních pobytů (dále jen "zákazník"). Česká pohoda zprostředkovává pro zákazníky ubytování a související doplňkové služby. Právní vztah mezi Českou pohodou a zákazníkem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy ČR, především Občanským zákoníkem.

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Českou pohodou a zákazníkem vzniká na základě potvrzené objednávky pobytu Českou pohodou a úhrady první platby zákazníkem. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s Českou pohodou smluvní vztah. Česká pohoda se zavazuje, že osobní data od zákazníků použije pouze pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů. Informace o zákaznících jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

2. Objednávky pobytů (kromě silvestrovských a skupinových pobytů)

Závazná objednávka pobytu má elektronickou podobu (formulář je k dispozici na webových stránkách České pohody). V objednávce s názvem objektu zákazník uvede termín, celkový počet osob (s upřesněním počtu a věku všech dětí), domácí zvíře (pouze v případě, že toto ubytovatel umožňuje), stravu a způsob platby. Dále uvede kontaktní údaje a tuto objednávku zákazník odešle do České pohody. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka  s těmito obchodními podmínkami - bez souhlasu nebude objednávka doručena. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle Česká pohoda zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu, které obsahuje přesné platební podmínky vč. slev na děti (sleva na děti platí v doprovodu 2 dospělých osob na pokoji) a pobyt rezervuje. Doba rezervace termínu bude také uvedena v potvrzení objednávky (obvykle je to 3 až 5 dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí 50 % z celkové ceny pobytu.

Po obdržení první platby Česká pohoda termín závazně objedná u ubytovatele. Česká pohoda také vystaví a zašle (obvykle mailem) na adresu zákazníka Ubytovací poukaz se všemi pokyny k nástupu. Ubytovací poukaz obsahuje název a kód objektu, termín pobytu, počet ubytovaných osob, přesnou výši částky doplatku za pobyt, kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje o pobytu, zejména o poplatcích na místě.

Požadavek na úhradu pobytu fakturou je zákazník povinen označit již v objednávce pobytu a taktéž uvést do objednávky kompletní fakturační údaje, na které má být faktura vystavena. V případě fakturace právnické nebo fyzické osobě se vystavuje proforma faktura na celkovou částku. Ubytovací poukaz je zaslán až po úhradě faktury na účet České pohody. Po vystavení ubytovací poukazu již není možné dodatečně vystavit fakturu na finanční příspěvek pro zaměstnavatele.

Plnění, které vyplývá ze zprostředkovatelského vztahu mezi Českou pohodou a zákazníkem, se považuje za poskytnuté okamžikem odeslání ubytovacího poukazu a kontaktu na ubytovatele. Většina ubytovatelů požaduje zaslání doplatku za pobyt předem, zejména pak na termíny hlavní sezóny. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena v ubytovacím poukazu. K doplatku může majitel vyzvat zákazníka maximálně 30 dnů před nástupem. Ubytovateli bude nejpozději při nástupu doplacena zákazníkem částka za celý pobyt, snížená o uhrazenou první platbu. U většiny objektů se na místě platí skutečně spotřebovaná elektrická energie nebo plyn někdy i otop, poplatek za psa, rekreační poplatek. Tento poplatek stanoví příslušná obec a bývá v rozmezí 15 – 30 Kč za osobu/noc (důchodci, invalidé a děti do 18 let obvykle neplatí). Ubytovatelé též mohou požadovat při příjezdu složení vratné kauce (její výše je uvedena v ceníku příslušného objektu). Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pokud nedošlo k poškození majetku.

3. Objednávky silvestrovských a skupinových pobytů, vč. škol v přírodě

Po obdržení objednávky na jeden z výše uvedených pobytů, je tento Českou pohodou rezervován a zákazníkovi je zasláno potvrzení objednávky pobytu, které obsahuje přesné platební podmínky. Úhrada ve výši 50% z celkové ceny pobytu je hrazena obvykle v rozmezí 3 - 5 dnů od potvrzení pobytu. Poté zákazník od České pohody obdrží potvrzení o přijaté částce (obvykle mailem). Po obdržení první platby Česká pohoda termín závazně objedná u ubytovatele. Doplatek není u těchto pobytů hrazen na místě, ale ve lhůtě minimálně 30 dnů před nástupem na pobyt a to na účet České pohody. Po obdržení celé částky za pobyt bude vystaven a zaslán (obvykle mailem na adresu zákazníka) Ubytovací poukaz se všemi pokyny k nástupu. V případě zrušení již vyřízené objednávky (závazná objednávka, vystavená faktura a smlouva) před uskutečněním 1. platby se hradí jednorázový manipulační poplatek 1.000 Kč.

4. Délka pobytů

Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle turnus sobota – sobota). V mimosezóně jsou možné kratší a víkendové pobyty. Převzetí objektu je v den nástupu na pobyt obvykle mezi 14. a 17. hodinou. Ukončení pobytu a předání objektu probíhá poslední den pobytu max. do 10 hodin, pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

5. Zrušení pobytu (kromě silvestrovských a skupinových pobytů) ze strany zákazníka

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít výhradně písemnou formou a odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu nebo sdělení mailem do České pohody a ubytovateli. Při odstoupení od potvrzené objednávky (po úhradě první platby) po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

více než 51 dnů před nástupem ..............................20 % z celkové ceny
50 – 15 dnů před nástupem ...................................50 % z celkové ceny
14 – 8 dnů před nástupem   ...................................80 % z celkové ceny
7 – 0 dnů před nástupem a během pobytu .............100 % z celkové ceny

Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla již uskutečněna. Tento nárok vzniká zákazníkovi pouze v případě, že dojde ke zrušení pobytu ze strany majitele či cestovní agentury (náhlý prodej objektu a havárie v objektu, objednání dvou klientů na jeden termín).
V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, storno poplatky se neplatí, pouze poplatek za změnu objednávky 400 Kč. 
Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných zdravotních důvodů zrušit. V případě změny již zpracované objednávky se hradí poplatek ve výši 500 Kč. Jedná se zejména o změnu počtu osob, termínu apod. Poplatek za vystavení faktury pro zaměstnavatele je 200 Kč.
V případě nutnosti zrušení z důvodu pandemie (nařízení vlády) je nabídnut jiný termín (bez poplatku). Vybrat lze až 12 měsíců od zrušení. V případě požadavku vrácení zálohy, je to možné se souhlasem majitele objektu, ale Česká pohoda si ponechá poplatek za zprostředkování pobytu.

6. Zrušení silvestrovských a skupinových pobytů

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít výhradně písemnou formou a odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu nebo sdělení mailem do České pohody a ubytovateli. Při odstoupení od potvrzené objednávky a po úhradě první platby silvestrovského pobytu po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:

více než 60 dnů před nástupem …………..………20% z celkové ceny
59 - 30 dnů před nástupem……………………….....50 % z celkové ceny
29 – 14 dnů před nástupem………………………....75 % z celkové ceny
13 – 7 dnů před nástupem……………………….…...90 % z celkové ceny
7 – 0 dnů před nástupem a během pobytu ….100 % z celkové ceny

Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla již uskutečněna. Tento nárok vzniká zákazníkovi v případě, že dojde ke zrušení pobytu ze strany majitele či cestovní agentury (náhlý prodej objektu a havárie v objektu, objednání dvou klientů na jeden termín). V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, storno poplatky se neplatí. Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit. Rezervační poplatek se nevrací také v případě, kdy není pobyt řádně doplacen.
V případě změny již zpracované objednávky se hradí poplatek ve výši 900 Kč. Jedná se zejména o změnu počtu osob, termínu apod. Poplatek za vystavení faktury pro zaměstnavatele je 200 Kč.
V případě nutnosti zrušení pobytu z důvodu pandemie (nařízení vlády) je nabídnut jiný termín (bez poplatku). Vybrat lze až 12 měsíců od zrušení. V případě požadavku vrácení zálohy, je to možné, ale Česká pohoda si ponechá poplatek za zprostředkování pobytu.

7. Zrušení pobytu ze strany České pohody nebo ubytovatele

Ke zrušení pobytu ze strany České pohody nebo ubytovatele může dojít v případě havárie v objektu nebo při prodeji objektu. V takovém případě nabídne Česká pohoda zákazníkovi náhradní adekvátní pobyt. V případě, že zákazník náhradní pobyt odmítne, bude mu vrácena zpět první platba do 7 dnů. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny týkající se pobytu (např. počtu osob, případně zvířat aj.) je zákazník povinen oznámit České pohodě. V případě, že počet ubytovaných osob (zvířat) přesáhne na místě počet uvedený v objednávce, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt bez náhrady. Ubytovatel má možnost se zákazníkem sjednat dodržování ubytovacího řádu daného objektu, který může být součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a zákazníkem před nástupem na pobyt a zákazník je v takovém případě povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.

8. Pojištění pobytů

Česká pohoda nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Česká pohoda nenese odpovědnost za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby způsobené zákazníkovi během pobytu. Pojištění osob a rekreačních objektů včetně inventáře není součástí ceny za ubytování. Česká pohoda doporučuje zákazníkovi uzavřít vhodné pojištění (zejména storno z důvodu nemoci) u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu.

9. Reklamace

Zákazník má právo na reklamaci, pokud objednané služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u ubytovatele (majitel nebo správce objektu) v místě pobytu. Reklamace musí být uplatněna písemně – formou protokolu s podpisem majitele objektu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, tyto fotografie mají pouze informativní charakter. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Bazény jsou v provozu od 1.7. - 30.8. Dále majitel odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb tak, jak je uvedeno v prezentaci daného objektu na www.ceskapohoda.cz

Informace v prezentaci jsou převzaté z dotazníku, tedy informací poskytnutých ubytovatelem.  Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava.  Pokud se ubytovateli oznámené nedostatky a závady, které opravňují zákazníka k reklamaci, nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev nebo náhradního ubytování. Pokud zákazník přijme náhradní ubytování odměna za zprostředkovatelské služby se nemění. Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u České pohody.

10. Cena pobytů zprostředkovaných agenturou Benefity s.r.o.

Cena, resp. fakturovaná částka za pobyty, zprostředkované společností BENEFITY s.r.o. se zvyšují o 10%.

11. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytujete vyplněním objednávky pobytu, uchováváme dle GDPR.
Právním důvodem zpracování Vašich dat je pouze vyřízení Vaší objednávky pobytu.
Vaše osobní údaje budou poskytnuty pouze ubytovateli, u kterého se pobyt uskuteční.
Vaše osobní údaje nebudou použity pro následné zasílání našich obchodních nabídek.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.4.2013 a jsou závazné jak pro Českou pohodu, tak pro zákazníka. Zákazník stvrzuje souhlasem na objednávce pobytu a dále zasláním první platby na účet České pohody, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi. 

Přejeme všem příjemný a pohodový pobyt s Českou pohodou!